KORTERELAMU MAJANDUSKAVA LAHTISELETUS
toimingute kirjeldusega

Halduskulud
Haldusteenus sisaldab vastavate spetsialistide s.h. halduri poolt kõiki korralduslikke tegevusi, mille tulemusel on tagatud kinnisvara juriidiline, majanduslik ja tehniline säilimine. Siia alla kuulub ka nn. sotsiaalse rolli täitmine. Haldusteenus on kululõik, mille arvel haldur saab oma palga, hoitakse ülal ettevõtet koos kõigi selle juurde kuuluvaga, tasutakse kontoritarvete kulumaterjalid jne.

• objektide füüsilise säilitamise korraldamine.
• heakorratööde – sise- ja väliskoristuse kvaliteedi kontroll; suveperioodil muru niitmise ja talveperioodil lumekoristustööde tegemise järelevalve vastavalt lepingule;
• hoonetes paiknevate tehnosüsteemide hooldustööde korraldamine vastavalt lepingule;
• kinnisvara korrashoiuga seotud teenuste hankekonkursside korraldamine ja selleks vajalike materjalide ettevalmistamine;
• korteriomanike tellimusel tehtavate väikeremontide korraldamine
• hooldus- ja remonttööde üleandmise-vastuvõtmise kohta koostatud aktide allakirjutamine tööde vastuvõtmisel;
• hoone/te perioodiliste hooldusülevaatuste (elektri-, kütte-, vee- ja soojasüsteemide tehniline, vms) korraldamine;
• mõõteseadmete taatlemise korraldamine; Tallinna Vesi, Tallinna Soojus, Eesti Energia
• hallatavate objekti omaniku ja/või valdaja poolt ja nimel kinnisvara teenindamiseks sõlmitud lepingute täitmise jälgimine; vaidluste ja eriarvamuste tekkimisel lepingute osapoolte vahendamine;
• hoone/te dokumentatsiooni haldamine, süstematiseerimine ja säilitamise tagamine;
• Tellija nõustamine haldus-hooldus küsimustes;
• Hoone garantii küsimustega tegelemine garantiiperioodil;
• hoone majandusliku säilitamise korraldamine ja aasta majanduskava koostamine;
• koosoleku ettevalmistamine, kokkukutsumine ja selle läbi viimine (vajalikud materjalid saadetakse laiali elektroonselt);
• muud korralduslikud tegevused, mis on kinnisvara korrashoiu tegevustena ja hea tavana ette nähtud ning mis tulenevad õigusaktidest;
• kulumõõtjate näitude fikseerimine ja edastamine kommunaalteenuste müüjatele
• tegelemine võlglastega (teated, telefonikõned, mailid);

Raamatupidamisteenus
Raamatupidamisteenus sisaldab:
Korteriomanikeühisuse majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine raamatupidamise registrites.
Raamatupidamise teenus sisaldab korteriomanikele tähtaegselt arvete koostamist ja väljastamist elektrooniliselt.
Tarbijate, tariifide ja pindade arvestuse pidamine ja muudatuste teostamine. Esitatud arvete alusel ühikuhinna väljatöötamine, muudatuste ja kontrolli teostamine vastavalt üldkoosolekul kinnitatud makse printsiipidele. Üldelektri/vee tariifi arvutus. Muude maksete arvestus ( prügivedu, elekter, soojus jne). Omanikele esitatud arvete tasumise sisestamine, ettemaksude, võlgade, viiviste arvestamine jne.
Raamatupidamise teenus sisaldab võlgaste ja viiviste arvestust jne.
Raamatupidamise teenus sisaldab reservfondi üle arvestuse pidamist (määramised, laekumised, kulud ja vaba jääk).

Heakord
Välikoristus
Heakorratööd tulenevalt EVS 807:2010 standardi järgi on tegevused ja tööd, mille eesmärgiks on puhtuse ning korrashoiu tagamine kinnistul ühiskonnas aktsepteeritud tasemel ja hoonete välispindade ning siseruumide koristamine ja puhastamine, tagades nende sobivuse omanikule ja kasutajale. Lisaks Tallinna linna heakorra eeskiri
Välisterritooriumi heakord 5 korda nädalas, lisaks talvise ajal (Oktoober kuni Aprill) kinnistuga paiknevate kõnniteede, hoone parkla ja käiguteede jää tõrje ning lumekoristus.
• parkla ja hoovi puhastamine lahtisest prahist;
• kinnistul asuvate kui kinnistuga piirnevate kõnniteede korrashoid;
• välistreppide ja restkaevu luukide puhastamine;
• prügikastide ja – konteinerite ümbruse puhastamine;
• riigilipu heiskamine vastavalt kehtivale korrale 3 x aastas kohustuslikel lipu päevadel;
• kuivanud taimede ja murdunud okste eemaldamine territooriumilt;
• talvisel perioodil käiguteede käsitsi puhastamine lumest, käiguteede ja välistreppide libedusetõrje graniitliivaga (puistematerjal lisa tasu eest);
• teede ja platside, mis ei kuulu käsikoristuse alla mehhaaniline puhastus lepitakse eraldi kokku;
• Muru niitmine suveperioodil (Maist-Septembrini) kuni 3 korda kuus vastavalt ilmale;
• 2 x aastas kevadel ja sügisel aiaga piiritletud krundi suur puhastus (prügikotid eraldi tasu eest).
Sisekoristus
Teostatavad hoolduspuhastustööd nädalas:
• Kord nädalas trepikodade märg- ja kuivpuhastus
• Trepikäsipuude, postkastide, koridori radiaatorite puhastus kuni küündivusulatuseni kord kuus;
• Välisuste klaaspindade puhastus kord kuus;
o Teostatavad hooldus-puhastustööd eraldi tellimisel ning tasu eest:
• koridori ning hoone akende pesu;
• Porivaipade vahetusteenus;
• Garaaži põranda pesu;
• Haljastustööd
• Suuregabariidilise prügi äravedu;
• Suurema lumesaju korral lume mehhaniseeritud koristus ja äravedu;
• Plaaditud pindade keemiline süvapesu ning nö kivikaitsega töötlemine;
• Katuselt lume puhastamine ning jääpurikate eemaldamine;
• Välisvalgustite ning hoones kõrgemal kui 1,9m asuvate valgusallikate hooldustööd

Tehnohooldus
Tehnohooldus (vesi-kanal-üld-elekter)
sisaldab veevarustuse, kanalisatsiooni, välisuste, soojasõlme tehnohooldust.

Hoolduse toimingute käigus kontrollitakse 1 x kuus :
• veefiltrite-mudakogujate (vajadusel puhastamine) ja siibrite kontroll;
• rõhumõõtjate visuaalne kontroll;
• rasvapüüdja kontroll (puhastus eraldi tasu eest );
• keldris veetorustiku, püstikute, kraanide, armatuuride, ühenduskohtade, liidete kontroll; olme- ja sadevete kanalisatsioonitorustiku, ühenduste ja liidete, õhutorustiku, trappide, klappide, rest-, läbijooksu- ja settekaevude pisteline kontroll, vajadusel puhastamine või läbipesu (läbipesu ja puhastamise maksumus lisandub teenuse kuumaksumusele) 1 x kuus;
• pumpade ja nende automaatika toimimise kontroll;
• tuletõrjekappide ja tuletõrjetarvikute komplektsuse kontroll (juhul kui need on).
• hoone välisuste suluste õlitamine 1 x kuus;
• hoone väliste tarindite (varikatused, vihmavee rennid, fassaadi avauste katted) visuaalne kontroll 1 x kuus;
• läbipõlenud valgusallikate vahetamine 1 x kuus;
Vajadusel ning kokkuleppel tellijaga tellitakse eritööd näit kanalisatsiooni süsteemi survepesu.
Küttesüsteemi läbipesu ja survestamine ning suuremad remondi ja korrastustööd ning puuduste kõrvaldamiseks koostatakse eelarve ning kliendi nõusolekul teostatakse töö vastavalt esitatud eelarvele

Elektrikäit
Elektrijaotus seadmed: (kontrollitakse markeeringute olemasolu, elektriskeemide ja kaablite tähistuse seisukorda, kontaktorite ja releede vibratsiooni ja müra, ühendusklemmide kinnitust ja kuumenemisjälgede olemasolu, kaitselülitite seisukorda, kaitseaparatuuri vastavust nõuetele, kruvi- ja poltliideste seisukorda, kõigi vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda, jälgitakse kilpide puhtust, testitakse süsteemide seisukorda). Valgustuspaigaldised: (teostatakse valgustusallikate korrasoleku kontroll, valgustuse juhtseadmete töö ja õigeaegse sisselülituse kontroll, valgustite puhtuse jälgimine ja puhastamine). Elektrikaablid ja maanduspaigaldised: (paigalduse visuaalne ülevaatus ja korrastus, kaabliotste klemmide kinnituste kontroll ja testimine) Programmkellad ja elektriarvestid: (programmkellade õigsuse visuaalne kontroll, plommide olemasolu kontroll, elektriarvestite korrasoleku visuaalne kontroll).
Tulemused fikseeritakse hooldustööde raportis, puuduste ilmnemisel koostatakse nende kõrvaldamiseks eelarve ning kliendi nõusolekul teostatakse töö vastavalt esitatud eelarvele
Soojussõlme hooldus:
sisaldab kütteperioodil regulaarset küttesüsteemi toimimise jälgimist ja õhutamist (vähemalt 1 x kuus). Sisaldab soojussõlmes oleva soojaveesüsteemi aastaringse toimimise tagamise. Süsteemi reguleerimist, vajadusel filtrite puhastamist. Hoolduse käigus kontrollitakse soojusvahetite kaitseklappide kinnitusi, ühendusi (visuaalselt). Kontrollitakse pumpade toimimist, ümberlülimist, elektri ühendusi jne. Kontrollitakse küttegraafikute õigsust, vajadusel seadistatakse, kontrollitakse andureid, toitesüsteemi, kaableid ja ühendusi. Ettenähtud parameetritest olulisest hälbest ning soojusenergia katkestustest või häiretest üle 1 ööpäeva teavitatakse koheselt Tellijat (temperatuuri, surve langused hoones). Tulemused fikseeritakse hooldustööde raportis. Küttesüsteemi läbipesu ja survestamine ning suuremad remondi ja korrastustööd ning puuduste kõrvaldamiseks koostatakse eelarve ning kliendi nõusolekul teostatakse töö vastavalt esitatud eelarvele

Lifti hooldus

vastavalt lifti mudelile ning hooldus vajadusele tehnilise seisukorra hindamist, hoolust ning lifti järelvaataja teenust.

ATS hooldus

Kvartaalselt teostatakse järgmisi tegevusi:
• vähemalt ühe anduri või teatenupu rakendumist igast avastamistsoonist, et katsetada keskseadme signaalide vastuvõttu. Anduri rakendumise kontrolliks kasutatakse spetsiaalselt selleks ettenähtud aerosooltestrit või suitsutemperatuuri testrit (avastamis-piirkondade kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt);
• signaali edastumist alarmkelladele, nende kuuldavust kõikides avastamistsoonides;
• signaalide edastumist hoonet lepingujärgselt valvava institutsiooni valvekeskusesse.
• reservtoiteakude mahtuvuse piisavust, kasutades selleks spetsiaalset akutestrit;
• keskseadme häire-, vea- ja abifunktsioone. Katsetatakse keskseadme reaktsiooni anduriahela katkestuse ja lühise korral ning erinevate väljundite ja/või andurite isoleerimist;
• kontrollida visuaalselt märke niiskuse sattumisest keskseadmesse ja muudest riketest;
• hoone struktuuri ja kasutusala muudatustest tingitud võimalikke ohte või takistusi süsteemi toimimisele, jälgitakse väljapääsuteedel asuvate käsiteadustite piisavat nähtavust, andurite asukohtade sobivust ja piisavust ruumide planeeringu muutmise, hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutamisviisist tingitud süsteemi töö häiretest;
• ventilatsioonisüsteemi jm. ettenähtud süsteemide automaatset lülitumist tulehäire korral;
• kontrollida, kas on toimunud süsteemi tööd mõjutav mis tahes muudatus objektil.

• Kord aastas teostatakse järgmisi tegevusi:
• kõikide andurite ja teatenuppude rakendumist kõigist avastamistsoonidest (vastavalt tootja soovitusele). Andurite rakendumise kontrolliks kasutatakse spetsiaalselt selleks ettenähtud aerosooltestrit või suitsu/temperatuuri testrit (vajadusel puhastatakse anduri optiline element);
• seadmete paiknemisskeemide õigsust, hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest;
• visuaalselt kõikide kaablite ühenduste ja seadmete korrasolekut (kahjustuteta ja korralikult kaitstud), milleks avatakse kaablite harutoosid ja ühendus / laiendus- moodulid, vajadusel korrastatakse ühendused;
• visuaalselt, et strukturaalsed või omanikust tingitud muudatused hoone planeeringu ja sisustuse muutmisel ei ole mõjutanud nõudeid teatenuppude, andurite ja alarm- kellade paigutusele. Kontrolli teostamise käigus tehakse kindlaks, et teatenupud on tähelepandavad ja takistusteta kasutatavad;
• süsteemi reaalset voolutarvet ja võrreldakse saadud andmeid süsteemi arvutusliku voolutarbega, katsetatakse akusid;
• kontrollida, kas on toimunud süsteemi tööd mõjutav mis tahes muudatus objektil.

Regulaarse hoolduse teostamise täpne aeg lepitakse Tellijaga eelnevalt kokku. Katsetustest teavitatakse eelnevalt hoones töötavaid töötajaid. Kõik tegevused kantakse hoolduspäevikusse ja nende tulemuste kohta koostab hooldaja allkirjastatud akti, mis antakse vastavate süsteemide eest vastutavatele isikutele. Väljaspool regulaarset hooldust tehtavate tööde maksumus lepitakse iga kord eraldi kokku.
Uksetelefon
Teostatakse 1x kvartalis kontrollitakse süsteemi põhiseadme tööd, kontrollitakse ahelad.
Avariiteenus

Avariiteenus

sisaldab 24h ööpäevas ja 7 päeva nädalas hoonest tulevate avariiteadete vastuvõtmist, registreerimist ja edastamist avariibrigaadile. Avarii väljakutse tasu on hoone omanikele ja kasutajatele TASUTA. Avarii põhjuse väljaselgitamine ja kahjumõju hindamine, tööpäevadel kuni 2 tunni jooksu 9.00 -17.00 väljaspool tööaega kuni 4 tunni jooksul. Torustiku (kütte, vee ja kanalisatsiooni) purunemisel uputuse lokaliseerimist ja põhjuse kindlaks tegemist. Hoone pea el automaatide sisse/välja lülitust. Avariieelse olukorra taastamiseks vajalikud remonditööd teostatakse 30 euri/h tund või eraldi kalkulatsiooni alusel. Avariiteenuse hind ei sisalda külmumiste likvideerimist, ukse lukkude avamist ja ummistuste likvideerimist nende tööde kohta esitatakse täiendav arve peale töö teostamist. Kanalisatsiooniummistuste korral selgitatakse välja selle põhjus ning likvideerimisel esitatakse arve selle tekitajale.

Kommunaalteenused
koosnevad energiakandjatest (vesi ja kanalisatsioon, elekter, soojusenergia) ja vahendatavatest teenustest, mida haldus ettevõte esmalt sisse ostab ja seejärel sisseostuhinnaga korteriomandi omanikele edasi müüb. Vee ja elektrinäitude summa ja hoone peamõõtjate vahest tekib n.n. üldvesi ja üldelekter, mis jagatakse proportsionaalselt korteriomandite eluruumide pinna m2 -le
Prügiveo kulu on tekkepõhine ehk teenuse osutajate kuu arve läheb jagamisele korteriomandite eluruumide pinna m2-le.

Muud kulud

Hoone kindlustus, katab riskid ja kulud, mis on seotud vandalismi, loodusõnnetuste, torustiku lõhkemise või tulekahju mõjul hoone konstruktsioonide, üldkasutatavate pindade siseviimistluse ja tehnosüsteemide taastamisega jne.

Vastutus kindlustus katab kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju. Kinnisvara kindlustust nõuavad laenu-, liisinguandja kui ka “Korteriomandiseadus“

Pangateenus saabunud maksete tasumisega kaasnevad teenutasud ja/või kõrval kulud.

Internet, gsm moodulid interneti teenust seadmetele ning juht moodulite SIM kaardi kuutasu ning SMS või kõne hind

Gaaraazi ukse hooldus kord kvartalis visuaalset ülevaatust, juhtsiinidele määrdeaine

Kauglugemine programmi ning näidu serveri teenust

Reservfond
juhul kui on otsustaud koguda-vabade vahendite arvelt teostatakse vajalikud hanked – prügikastid, õue lillevaasid, graniitliiva kast. Samuti taastatakse ja asendatakse lõhutud või varastatud detailid, tehakse pisiremondi töid, muretsetakse el pirnid jne. Hangitakse talvel libedusetõrje materjal – graniitliiv ja jääsulatusained. Tellitakse mehhaaniline teede ja platside puhastus vajadusel lumeväljavedu kinnistult (juhul kui reservfondist raha ei jätku läheb ülejääk korteriomanikele pealemääramisega) jne. Vajadusel on õigus kasutada reservfondi vahendeid hoonega seotud korteriomandi omanike poolt tekkinud kommunaal-haldusteenuse võlgnevuste tasumiseks juhul kui need tekivad ning võla sissenõudmisel, kohtusse antud hagide riigilõivude tasumiseks jne. Võlglaste käest sissenõutud ja laekuvate võla summade arvelt taastatakse reservfondi endine seis.

Kavandatavad kulud
Teadaolevad kulud arvestatuna Hoone korteriomandite eluruumide pinna ühe ruutmeetri kohta igas kalendrikuus on ära toodud majanduskavas.
Suuregabariidilise prügi äraveo hind sõltub teenuse mahust, mida osutatakse vastavalt vajadusele ning sellega seotud kulud katavad korteriomandi omanikud lisaks eelloetletud toimingutega seotud kuludele.
Üldvee, üldprügi, üldelektri ja soojusenergia kulu määratakse tekkepõhiselt vastavalt tegelikule kulule.
Maamaksu tasuvad korteriomanikud otse neile esitatud arvete alusel Maksu ja Tolliametile.
Käesoleva majanduskavaga kindlaks määratud teenuste valitsejast sõltumatu hinnatõusu korral loetakse sellise hinnatõusuga käesolev majanduskava automaatselt muudetuks teenuse hinna muutumise päevast arvates hinnatõusu ulatuses ilma üldkoosolekut kokku kutsumata (elekter, vesi-kanal, gaas jne).
Korteriomandite omanikel on kohustus valitsemiskulud tasuda
proportsionaalselt neile kuuluva korteriomandi eluruumide pinna suurusega
juhul kui üldkoosoleku otsusega pole määratud teisiti.